รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1

หัวหน้างานยุวชนสารวัตรนักเรียน

หัวหน้างานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม

นายเฉลิมพล ดีสวัสดิ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2

หัวหน้างานองค์กรคณะสี

หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ

นายณัฐพล อำนวย

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวอัญชิสา หรเวชกุล

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

หัวหน้างานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน จราจร

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจิรพงศ์ กรมน้อย

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายจงรักษ์ เงินพุ่ม

หัวหน้างานสืบข้อเท็จจริงและงานป้องกันสารเสพติด/เอดส์

นายอารยะ เย็นใจ

หัวหน้างานระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน

นายอิทธิพัทธ์ โป๊ะเงิน

หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน

นายธนวัฏ ปรีชาจารย์

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นางสาวสุภาวดี ทองสุข

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นางสาววิภาลัย ยารัมย์

หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

นายธนากร จันทพันธุ์

หัวหน้างานส่งเสริมความร่วมมือสัมพันธ์ชุมชน

นายศรันพงศ์ บุญเตปิณ

หัวหน้างานกิจกรรมเราจะเป็นคนดี

นางสาวอัมพิกา เสนาวงศ์

หัวหน้างานสารบรรณและธุรการ

นางสาวสมฤทัย กลิ่นเกษร

หัวหน้างานควบคุมภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้างานนิเทศภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางขวัญจฤตต์ แมนชิลล์

หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวลัดดาวัลย์ จำปานุ้ย

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นายณัฐวุฒิ เติมสังข์