รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์

นางสาวศศิธร ชูชื่น

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ 1

หัวหน้างานการเงิน

หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน สวัสดิการกิจกรรมนักเรียน และการกุศล

นางสาวเสาวนีย์ สงวนทรัพย์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ 2

หัวหน้างานระดมทรัพยากร

หัวหน้างานดุริยางค์

นายฐิตพัฒน์ กนกศักดิ์โสภณ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ 3

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวกวินารัตน์ อภัยศิลา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ 4

หัวหน้างานบุคคล/หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

หัวหน้างานควบคุมภายใน

หัวหน้างานสารสนเทศ

นางสาววรชยา เศรษฐจักษ์

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวสุภาพร เอี่ยมสอาด

หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารบุคคลฯ

นางอรทิศา ดำรงค์รักษ์

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

นางสาวอทิตยา ประสมศรี

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายเปรมประพัทร หิรัญกฤติ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวพิไลพร ขวัญเมือง

หัวหน้างานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน

นางสาวสุวิมล จันสุภาเสน

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวสุทิศา เสาวกุล