รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสุทธิ สีพิกา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 1

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายอิทธิพันธ์ โป๊ะเงิน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 2

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวฑุลิกา วรรณะ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวปวิตตา ทองลอง

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนและการส่งเสริมสุขภาพ

นางอรวรรณ ศรีสวัสดิ์กุล

หัวหน้างานโภชนาการและสหกรณ์ร้านค้า

นายเชิดชัย อินทร์รักษา

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

หัวหน้างานดูแลความสะอาด

นายวิวรรธน์ ศรีวีระชัย

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นายมนตรี สังขโพธิ์

หัวหน้างานนักพัฒนา

นายอานนท์ เลิศประเสริฐ

หัวหน้างานยานพาหนะ

นายชยานันต์ ปานสอน

หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน

นายธนากร จันทพันธุ์