นายเสน่ห์ พูลเพิ่ม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายยุทธชัย สิทธา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายศักดิ์ชัย ประชุมแดง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางอรวรรณ ศรีสวัสดิ์กุล

นางสาวชิดชนก เอี่ยมเนตร

นางสาวกรกัญจน์ รัศมีโสรัจ

นายชยานันต์ ปานสอน

นายภาคภูมิ ทำทอง

นายภิมุข ชัยชนะ