นางสาวอัมพิกา เสนาวงศ์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาววรัตถ์หทัย แก้วตาสาม

รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียน

นางสาวกวินารัตน์ อภัยศิลา

นายศรันพงศ์ บุญเตปิณ

หัวหน้างานลูกเสือกองร้อยพิเศษ