ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

Home

เขียนโดย Super User

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2563 (จำแนกตามห้องเรียน)

Download

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 (จำแนกตามห้องเรียน)

Download

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2563 (จำแนกตามห้องเรียน)

Download

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 (จำแนกตามห้องเรียน)

Download

หมายเหตุ   นักเรียนที่ไม่มีชื่อ คือ นักเรียนที่มีรายวิชาตกค้าง ไม่สามารถเลื่อนชั้นเรียนได้

                 ให้นักเรียนติดต่อลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

                  บริเวณหน้าห้องกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 9 ชั้น 2

                  (แต่งกายชุดนักเรียน, สวมหน้ากากอนามัย, คล้องบัตรประจำตัวนักเรียน)