ข่าวสุทธิ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

ข่าวสุทธิ

เขียนโดย Super User

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน

เขียนโดย Super User

การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ ม.1
วันที่ 12 - 23 เมษายน 2564
🌟 ศึกษาต่อ ม.1 #เปิดระบบเวลา 00.01 น.
แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ www.bangkok2.org
🌟 ศึกษาต่อ ม.4
รับใบสมัครเข้า ม.4 ที่ห้องปกครอง อาคาร 9 ชั้น 1
*****
📌 รับสมัคร วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564
ณ ห้องสมุดโรงเรียน อาคาร 9 ชั้น 3 (นักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง แต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม)
 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

การรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

ตารางสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

ตารางสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

แบบคำร้องของผู้สมัครเข้ำศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ประจำปีการศึกษำ ๒๕๖๔ (กรณีนักเรียนอาศัยและศึกษำอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ)

download

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

 

การรับนักเรียน โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๔ 
ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

ตารางสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

ใบสมัคร เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

ตารางสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

 

เขียนโดย Super User

ลงทะเบียนเลือกเสรี

เฉพาะนักเรียน ม.1 ขึ้น ม.2 , ม.2 ขึ้น ม.3 , ม.4 ขึ้น ม.5 และ ม.5 ขึ้น ม.6 ปีการศึกษา 2564
เปิดระบบ เวลา 08.00 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ปิดระบบ เวลา 22.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน http://online.anyflip.com/cylut/vdnv/mobile/index.html