โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา
สาทร กทม. 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

เขียนโดย Super User
หมวด:

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รหัสวิชา ว๒๐๒๒๒ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ว๒๐๒๒๔ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ว๒๒๑๐๒ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ว๒๐๒๒๖ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ว๒๓๑๐๒ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ว๓๐๑๘๔ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ว๓๐๒๐๒ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ ๒ (๒)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ว๓๐๒๐๒ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ว๓๐๒๑๒ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ว๓๐๒๒๑ ชื่อรายวิชา เคมี ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ว๓๐๒๓๑ ชื่อรายวิชา เคมี ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ว๓๐๒๔๑ ชื่อรายวิชา ชีววิทยา ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ว๓๐๒๕๑ ชื่อรายวิชา ชีววิทยา ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ว๓๐๑๘๕ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ว๓๐๒๐๔ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ว๓๐๒๑๔ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ว๓๐๒๒๔ ชื่อรายวิชา เคมี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ว๓๐๒๓๓ ชื่อรายวิชา เคมี ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ว๓๐๒๔๓ ชื่อรายวิชา ชีววิทยา ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ว๓๐๒๕๓ ชื่อรายวิชา ชีววิทยา ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ว๓๐๒๖๓ ชื่อรายวิชา เทคนิคปฏิบัติการ ๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ว๓๐๑๘๖ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ว๓๐๒๐๖ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ ๕ (๒)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ว๓๐๒๐๖ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ ๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ว๓๐๒๑๖ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ว๓๐๒๒๕ ชื่อรายวิชา เคมี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ว๓๐๒๓๕ ชื่อรายวิชา เคมี ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ว๓๐๒๔๕ ชื่อรายวิชา ชีววิทยา ๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ว๓๐๒๕๕ ชื่อรายวิชา ชีววิทยา ๕