ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

                               

 

 
ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 
ตารางเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 2560 
download
ตารางเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 2560 download
update 19-05-60

 

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2560  (วันพบครูของลูก) download

 

กำหนดการสอนเสริมวันเสาร์ และคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 download

 

เอกสารแจ้งผู้ปกครองระดับชั้น ม.4-6 เรื่อง การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1-3 และงดการเรียนการสอน download

 

ใบสมัคร การแข่งขัน เนชั่นแมน สพฐ ฟุตซอลลีก   รุ่นอายุ  17 ปี ครั้งที่ 13 download
 
**** ใบแก้ไขผลการเรียนใบ4ส่วน download  ****        

 

 

รายงานผลการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ม.6  คลิ๊ก

สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น ม.6  ปีการศึกษา 2558 download

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ ชื่อรายวิชา ภาษาไทย ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รหัสวิชา ท๒๑๒๐๒ ชื่อรายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา I๒๐๒๐๒ ชื่อรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ท๒๒๑๐๒ ชื่อรายวิชา ภาษาไทย ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑ ชื่อรายวิชา ภาษาไทย ๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ท๒๓๒๐๑ ชื่อรายวิชา การพูด   การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ท๓๐๒๐๒ ชื่อรายวิชา การพูด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ท๓๑๑๐๒ ชื่อรายวิชา ภาษาไทย ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา I๓๐๒๐๒ ชื่อรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ท๓๐๒๐๔ ชื่อรายวิชา วรรณคดีมรดก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ท๓๐๒๑๓ ชื่อรายวิชา ภาษาไทยธุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ ชื่อรายวิชา ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ท๓๐๒๐๕ ชื่อรายวิชา ประวัติวรรณคดี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ท๓๐๒๐๘ ชื่อรายวิชา ภาษากับวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ท๓๐๒๐๙ ชื่อรายวิชา หลักภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ท๓๐๒๑๐ ชื่อรายวิชา อ่านคิดวิเคราะห์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ท๓๓๑๐๒ ชื่อรายวิชา ภาษาไทย ๖