โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา
สาทร กทม. 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

เขียนโดย Super User
หมวด:

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ ชื่อรายวิชา ภาษาไทย ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รหัสวิชา ท๒๑๒๐๒ ชื่อรายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา I๒๐๒๐๒ ชื่อรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ท๒๒๑๐๒ ชื่อรายวิชา ภาษาไทย ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑ ชื่อรายวิชา ภาษาไทย ๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ท๒๓๒๐๑ ชื่อรายวิชา การพูด   การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ท๓๐๒๐๒ ชื่อรายวิชา การพูด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ท๓๑๑๐๒ ชื่อรายวิชา ภาษาไทย ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา I๓๐๒๐๒ ชื่อรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ท๓๐๒๐๔ ชื่อรายวิชา วรรณคดีมรดก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ท๓๐๒๑๓ ชื่อรายวิชา ภาษาไทยธุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ ชื่อรายวิชา ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ท๓๐๒๐๕ ชื่อรายวิชา ประวัติวรรณคดี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ท๓๐๒๐๘ ชื่อรายวิชา ภาษากับวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ท๓๐๒๐๙ ชื่อรายวิชา หลักภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ท๓๐๒๑๐ ชื่อรายวิชา อ่านคิดวิเคราะห์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ท๓๓๑๐๒ ชื่อรายวิชา ภาษาไทย ๖