โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา
สาทร กทม. 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

เขียนโดย Super User
หมวด:

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รหัสวิชา ส๒๑๑๐๔ ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รหัสวิชา ส๒๑๑๐๕ ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รหัสวิชา ส๒๑๒๐๒ ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ส๒๒๑๐๔ ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ส๒๒๑๐๕ ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ส๒๒๑๐๖ ชื่อรายวิชา พระพุทธศาสนา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ส๒๒๒๐๒ ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔ ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ส๒๓๑๐๕ ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ส๒๓๑๐๖ ชื่อรายวิชา พระพุทธศาสนา ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ส๒๓๒๐๒ ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ส๓๐๒๑๘ ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ส๓๑๑๐๒ ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ส๓๐๒๑๙ ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ส๓๒๑๐๒ ชื่อรายวิชา สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ส๓๒๑๐๗ ชื่อรายวิชา อาเซียนศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ส๓๐๒๒๑ ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ส๓๓๑๐๓ ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ส๓๓๑๐๖ ชื่อรายวิชา ศาสนาและจริยธรรม