โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา
สาทร กทม. 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

เขียนโดย Super User
หมวด:

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๔ ชื่อรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๔ ชื่อรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓ ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์ ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๔ ชื่อรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๒ ชื่อรายวิชา องค์ประกอบศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๔ ชื่อรายวิชา ร้องรำทำเพลง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๑ ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๒ ชื่อรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ศ๓๒๑๐๑ ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ศ๓๒๑๐๒ ชื่อรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ศ๓๒๑๐๒ ชื่อรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ศ๓๓๑๐๑ ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ศ๓๓๑๐๒ ชื่อรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๓