ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                              

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 
ตารางเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 2560 
download
ตารางเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 2560 download
 
ฉบับจริง 17-11-2560
 

 

 
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2560 หนังสือแจ้งผู้ปกครอง download1 ตารางสอบ  download2

 

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เรื่อง รับสมัครอัตราจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ download

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เรื่อง  การรับสมัครทีม เพลย์ ออฟ เข้าร่วมการแข่งขันเนชั่นแมน สพฐ ลีก ฉบับแก้ไข download

 

ผลงานนักกีฬาฟุตซอล นาย ณัฐพัทธ์ โคระรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 download

 

กำหนดการสอนเสริมวันเสาร์ และคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 download

 

เอกสารแจ้งผู้ปกครองระดับชั้น ม.4-6 เรื่อง การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1-3 และงดการเรียนการสอน download

 

 
**** ใบแก้ไขผลการเรียนใบ4ส่วน download  ****        

 

 

รายงานผลการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ม.6  คลิ๊ก

สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น ม.6  ปีการศึกษา 2558 download

 

 
ตารางสอบปลายภาค

 

 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ องค์กรสนับสนุนโรงเรียน นักพํฒนา ร่วมในพิธี  ณ ห้องศตวัชรบงกช

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน นักพัฒนา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำเทียนไปถวายยังวัดที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียน ในวันเข้าพรรษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม นายอภิชาติ มาตรักษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม นายประมวล รักษ์ใจ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม ให้เกียรติมอบรางวัลในวันเวทีเกียรติยศ แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  หรือ O-NET   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558  สูงสุดดังนี้

***ผลคะแนนการสอบ o-net ยอดเยี่ยม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.นายอภิชาต พงษ์เลาหพันธุ์  ทำคะแนนได้สูงสุด   วิชาคณิตศาสตร์   97.50  คะแนน  ปัจจุบันศึกษาต่อ   คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  5 ,000 บาท  
2.นายศุภสิน รุ้งสิทธิกุล    97.50  คะแนน  ปัจจุบันศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวคอมพิวเตอร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  5 ,000 บาท  
3.นายณัฐภัทร เลิศสกุลผาสุข ทำคะแนนได้สูงสุด   วิชาภาษาอังกฤษ 87คะแนน     
ปัจจุบันศึกษาต่อ  คณะนิติศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล   3,000  บาท
4.นายกฤตภัค เฟื่องกมลเวทย์   ทำคะแนนได้สูงสุด      วิชาภาษาไทย  85 คะแนน 
ปัจจุบันศึกษาต่อ   คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวไฟฟ้า  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000บาท 5.นายพีรณัฐ  เหล่าธนาสินทำคะแนนได้สูงสุด วิชาวิทยาศาสตร์   77 คะแนน 
ปัจจุบันศึกษาต่อ   คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวชีวการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล   3,000  บาท
6.นายกุลเดช  แพนลา      ทำคะแนนได้สูงสุด      วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    66  คะแนน 
ปัจจุบันศึกษาต่อ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล    3,000  บาท 
7.นายกิตติพันธ์    สิริรักษาศักดิ์    66  คะแนน 
ปัจจุบันศึกษาต่อ   คณะเภสัชศาสตร์    มหาวิทยาลัยศิลปากร รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล    3,000 บาท
***ผลคะแนนการสอบ  O-NET  ยอดเยี่ยม  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
8.นายปรเมศ     โกมลวาสีเป็นผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด   วิชาคณิตศาสตร์  100  คะแนน ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โครงการความสามารถพิเศษ วิทย์-คณิต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 8,000  บาท                             9.นายพชร กีรติสุทธิสาธรเป็นผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดของระดับโรงเรียน  จำนวน 2 วิชา
คือ   วิชาวิทยาศาสตร์  94  คะแนน   และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  86 คะแนน
ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทั้งสิ้น   6,000  บาท
10. นายพจนรินทร์ นันตะเป็นผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดของระดับโรงเรียน   จำนวน 2 วิชา คือ  วิชาภาษาอังกฤษ   88   คะแนน    และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  86 คะแนน
ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โครงการความสามารถพิเศษ วิทย์-คณิต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทั้งสิ้น   6,000  บาท
11. นายปภัสร์พงษ์     ศรีวิริยานุภาพ ทำคะแนนได้สูงสุดระดับโรงเรียน
 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  86  คะแนน ปัจจุบันศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตรเตรียมวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  3,000  บาท
12. นายปริญญา ไกรเลิศรัตน์ ทำคะแนนได้สูงสุดระดับโรงเรียน  วิชาภาษาไทย  68  คะแนน  ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1   กลุ่มการเรียนวิทย์-คณิต   โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล   3,000  บาท
ภาพ/ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 105 ปี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประธานในพิธีโดย ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย อดีตผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ตัวแทนองค์กรสนับสนุนโรงเรียน ร่วมในพิธี
ภาพ/ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ โดยมีการจัดการเเสดงละครในวรรณคดี โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวัดทรงธรรมและโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในครั้งนี้  โดยมี ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นประธานในพิธี