โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา
สาทร กทม. 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

Pre ม.1

ทดสอบความรู้คัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อได้แล้วครับ

Read More

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

Read More

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียนทาง internet ระบบ cloud โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

Read More

ประกาศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

 อ่านต่อ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6

คลิ๊ก
เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ โดยมีการจัดการเเสดงละครในวรรณคดี โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวัดทรงธรรมและโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในครั้งนี้  โดยมี ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นประธานในพิธี

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นประธานในการมอบรางวัลในวันเกียรติยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งนาย พีรทัต วงษ์ประเสริฐ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/1 เข้าร่วมการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ครั้งที่ 5 ประเภทเดี่ยวซอด้วง โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข็มฝีมือศรทอง พร้อมซอด้วงไม้แก้ว ทวนกลางไม้มะเกลือ    ภาพ/ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นประธานในการมอบรางวัลในวันเกียรติยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน สั่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแต่งคำขวัญ “โครงการรักษาศีล 5 ประชาเป็นสุข” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ วัดยานนาวา โดยนายวศิน ศักดิ์ประทีปกร และนายอลงกรณ์ อลงกรณ์ชัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเด็กชายธรรมรักษ์ กองเงินนอก และเด็กชายนันทสวัสดิ์ วงษ์เหรียญนิยม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/10 ได้รับรางวัลชมเชย    ภาพ/ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา

23 มิถุนายน 2559 ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นประธานในการมอบรางวัลในวันเกียรติยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. นายธนวิชญ์ ฉัตรใบโพธิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เข้าร่วมการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี โดยได้รับรางวัลคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสูงสุดอันดับที่ 1 ของประเทศ ได้รับเหรียญทองระดับประเทศ พร้อมเกียรติบัตร
2. นายธนกร พลเยี่ยม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 สอบผ่านเกณฑ์และได้เข้าค่ายอบรมเข้มวิชาฟิสิกส์ ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 16 ณ ศูนย์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3. นายธนกร พลเยี่ยม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 นายกิตติชัย ขจรไพบูลย์ นายพศวีร์ อินทรจันทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นายศุภกร สู่ศิลวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อโครงงาน “สร้างสรรค์อนาคตทางด้านพลังงาน เพื่อโลกที่ยังยืนของเรา จัดโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลี่ยม จำกัด(มหาชน)
4. นายกิตติพิชญ์ แสนกล้า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ในการประกวดภาพถ่ายผ่านเลนส์มิวอาย หัวข้อ”ชีวิตเล็กๆผ่านมิวอาย” ตอนสิ่งมีชีวิตในน้ำจัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ภาพ/ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นประธานในการมอบรางวัลในวันเกียรติยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 1. เทควันโด
1.1 นายกฤติเมธ ดีเนตร 2/11
• เหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรชนะเลิศ รายการ “I MOD TAE KWON DO SUPER CUP 2016” ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 ปี รุ่น B Class B น้ำหนักเกิน 35-38  กิโลกรัม
• เหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ “RUJISERI WITHAYA TAEWONDO CHAMPIONSHIP 2016” ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 ปี รุ่น A Class B น้ำหนักเกิน 35-38  กิโลกรัม วั
1.2 นายศุภกิตติ์ พึ่งสุรภาพ  2/5
• เหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรชนะเลิศ รายการ “I MOD TAE KWON DO SUPER CUP 2016” ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 ปี รุ่น B Class C น้ำหนักเกิน 35-38  กิโลกรัม
• เหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรชนะเลิศ รายการ “RUJISERI WITHAYA TAEWONDO CHAMPIONSHIP 2016” ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 ปี รุ่น B  Class C น้ำหนักเกิน 35-38  กิโลกรัม รุ่น B
1.3 นายเขมชาติ พันทองหล่อ  2/6
เหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ “I MOD TAE KWON DO SUPER CUP 2016” ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 ปี รุ่น F Class C น้ำหนักเกิน 47-50  กิโลกรัม1.4 เด็กชาย ปวริศ ดีเนตร  2/12
• เหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ “I MOD TAE KWON DO SUPER CUP 2016” ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 ปี รุ่น D Class A น้ำหนักเกิน 41-44  กิโลกรัม
• เหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรชนะเลิศ รายการ “RUJISERI WITHAYA TAEWONDO CHAMPIONSHIP 2016” ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 ปี รุ่น D Class A น้ำหนักเกิน 35-38  กิโลกรัม รุ่น D
• ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รายการ “RUJISERI WITHAYA TAEWONDO CHAMPIONSHIP 2016” ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 ปี
2. ยูยิตสู
2.1 เด็กชาย ปวริศ ดีเนตร  2/12
เหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 1 รายการเดอะมอลล์ไฟท์ยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม-
บรมราชกุมารี ประเภท Fighting C เยาวชน อายุน้อยกว่า 15 ปี ชาย น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
3. ลีลาศ  
3.1 นายสิรภพ ล้นเหลือ  ม.5/4
ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเหรียญรองชนะเลิศอันดับ 2 ตัวแทนประเทศไทยรายการ “ADSF Asian Youth Single Dance Championships Hong Kong 2016” ประเภท Latin อายุ 16-24 ปี วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 ณ Queen Elizabeth Stadium เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
3.2 เหรียญและเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 ตัวแทนประเทศไทยรายการ “ADSF Asian Youth Single Dance Championships Hong Kong 2016” ประเภท Rumba อายุ 16-24 ปี วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 ณ Queen Elizabeth Stadium เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
   ภาพ/ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา

 

 

เขียนโดย Super User
หมวด:

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ผู้วิจัย: นายสุนันทวิทย์  พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คำสำคัญ: การบริหารแบบมีส่วนร่วม, คุณธรรม, จริยธรรม, คุณลักษณะอันพึงประสงค์

บทคัดย่อ-1 download

บทคัดย่อ-2 download

Abstracts-1 download

Abstracts-2 download
 

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดย ดร.สุพัชรา ซิ้มเจริญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.2 เป็นวิทยากร โดยมีท่านผู้อำนวยดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

 

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นประธานในการมอบรางวัลในวันเกียรติยศ โดยในสัปดาห์นี้เป็นการมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ดูแลโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รูปกิจกรรมต่างๆ

ข้อมูล 1

Read More

ข้อมูล 2

Read More

ข้อมูล 3

Read More

ข้อมูล 4

Read More

ข้อมูล 5

Read More

ข้อมูล 6

Read More