แผนการเรียน

แผนชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องจำนวนห้องแผนการเรียน
1-77ห้องเรียนทั่วไป
81ห้องเรียนทั่วไป+ภาษาจีน
91Intensive
10-123ห้องเรียนพิเศษ

แผนชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้อง จำนวนห้อง แผนการเรียน
1-33วิทย์-คณิต ทั่วไป
41วิทย์-คณิต Intensive
5-62 วิทย์-คณิต ห้องเรียนพิเศษ
7-82อังกฤษ-คณิต
91อังกฤษ-คณิต+ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส+ดนตรีสากล
101อังกฤษ-จีน
11-122อังกฤษ-สังคม