🤍 ประกาศ คะแนนรายวิชาการทดสอบความรู้ทางวิชาการ (Pre M.1) Click