ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จะจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา ระหว่างวันที่ 21 – 25 มี.ค. 65
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดการรับสมัครและตารางเรียน ใน QR code ด้านล่างนี้เลยค่า