📢 ประชาสัมพันธ์การเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565📆 ระหว่างวันที่ 18 – 29 เมษายน 2565 (10 วัน)เรียนที่โรงเรียน (On-Site)การแต่งกาย : เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม