ประกาศรายชื่อนักเรียนและกลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

📆 ระหว่างวันที่ 18-29 เมษายน 2565
⏱ มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น. เริ่มเรียนคาบที่ 1 เวลา 08.30 น. เลิกเรียนเวลา 13.55 น.
🏫 เรียนที่โรงเรียน

ระดับชั้น ม.1
https://drive.google.com/file/d/1S8zEzZmHTWa6SAT88YiwJaExVUpc209o/view?usp=sharing

ระดับชั้น ม.4
https://drive.google.com/file/d/1jrYHvVJivDsGv7Zu4YjVsusrnLbBsuGH/view?usp=sharing

✅ ขอให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด