โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
กำหนดวันมอบตัวนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

🟪 วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 🟪
เวลา 08.30 – 09.00 น. ผู้ปกครอง 1 ท่านและนักเรียนระดับชั้น ม.2 ลงทะเบียน
เวลา 12.30 – 13.00 น. ผู้ปกครอง 1 ท่านและนักเรียนระดับชั้น ม.3 ลงทะเบียน

🟥 วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 🟥
เวลา 08.30 – 09.00 น. ผู้ปกครอง 1 ท่านและนักเรียนระดับชั้น ม.5 ลงทะเบียน
เวลา 12.30 – 13.00 น. ผู้ปกครอง 1 ท่านและนักเรียนระดับชั้น ม.6 ลงทะเบียน

กิจกรรม : พบคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาของนักเรียน รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน
รับตารางเรียนของนักเรียนในวันมอบตัว