สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
ตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม