เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ (เตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)