รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางจิตรี ฟังกลิ่น

ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 1

หัวหน้างานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทำงวิชาการ

นางธมลวรรณ หลิมวงศ์

ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 2

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษ

นายลําพูล คงทวี

ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 3

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

หัวหน้างานบริการและประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่น

นางสาวเพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว

ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 4

นางสาวสิรินภา ปั้นตระกูล

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

นางสาวจีระพันธ์ บุษดาคํา

หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน

นายรัฐพล ศรีบูรณะพิทักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรพิน พู่พวง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายบัณฑิต ปาริฉัตรกานน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชุณหภัค เทิดอวยพร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววลัยพร ตรีไธสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเสน่ห์ พูลเพิ่ม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจิราภรณ์ อิสสะอาด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวภรภัทร ชัยสุริยะเดชา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณนิศา เพียซ้ายสูงเนิน

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวอัมพิกา เสนาวงศ์

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวอรทัย พวงมาลา

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสาวพัชรี เนตรน้อย

หัวหน้างานรับนักเรียน

นางสาวเยาวดี รูปพรม

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้างานจัดหนังสือเรียน

นางสาวเสาวรภย์ แสงอรุณ

หัวหน้างานวิชาการระดับ

นายภาณุภัทร ชิดสุข

หัวหน้างานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

นางสาวอรณี ขวัญตา

นายศรันพงศ์ บุญเตปิณ

นายศรันพงศ์ บุญเตปิณ

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวเบญจมาศ แดงสิน

หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาววรัตถ์หทัย แก้วตาสาม

หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักเรียนและความสามารถพิเศษ

นายสุรเดช ข่าทิพย์พาที

งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ

นางนลินรัตน์ เอี่ยมศศิธร

หัวหน้าแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวการดา พาหา

หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี

นางสาวศริญญา เขื่อนแก้ว

หัวหน้างานควบคุมภายในกลุ่มบริหารวิชาการ

นาสาวจุฑามาศ วงศ์คำ

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ

นายอุเทน ทรัพย์สิริไพบูลย์

หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นางสาวรักเกล้า ฉัตรจินดากุล

หัวหน้างานห้องสมุด

นางศิรินภา ศิริราช