รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายเรวัตต์ นกสว่าง

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 1

หัวหน้างานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

นางธมลวรรณ หลิมวงศ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 2

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษ

นายลําพูล คงทวี

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 3

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

หัวหน้างานบริการและประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่น

นางสาวเพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 4

นางสาวสิรินภา ปั้นตระกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวยุวดี ประกอบแสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอุเทน ทรัพย์สิริไพบูลย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวชิรวิชญ์ มั่งมูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววลัยพร ตรีไธสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายภิมุข ชัยชนะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจิราภรณ์ อิสสะอาด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวภรภัทร ชัยสุริยะเดชา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณนิศา เพียซ้ายสูงเนิน

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวอรทัย สิทธิจารย์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศรันพงศ์ บุญเตปิณ

หัวหน้างานห้องสมุด

นางศิรินภา ศิริราช

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้างานจัดหนังสือเรียน

นางสาวเสาวรภย์ แสงอรุณ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

นางสาวจีระพันธ์ บุษดาคํา

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นายจิรพงศ์ กรมน้อย

หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน

นายรัฐพล ศรีบูรณะพิทักษ์

หัวหน้างานรับนักเรียน

นางสาวธมลวรรณ หลิมวงศ์

หัวหน้างานวิชาการระดับ

นายรัฐพล ศรีบูรณะพิทักษ์

หัวหน้างานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

นางสาวอรณี ขวัญตา

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารวิชาการ

นายศรันพงศ์ บุญเตปิณ

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวเบญจมาศ แดงสิน

หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาววรัตถ์หทัย แก้วตาสาม

หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักเรียนและความสามารถพิเศษ

นายสุรเดช ข่าทิพย์พาที

งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ

นายบัณฑิต ปาริฉัตรกานน

หัวหน้าแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวการดา พาหา

หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี

นางสาวศริญญา เขื่อนแก้ว

หัวหน้างานควบคุมภายในกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวจีระพันธ์ บุษดาดำ

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวเยาวดี รูปพรม

หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นางสาวรักเกล้า ฉัตรจินดากุล