งานบุคคล

01 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

02 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท

03 แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน

04 แบบฟอร์มยื่นคำขอมีบัตรข้าราชการ

05 แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ

06 แบบฟอร์มมอบอำนาจคัดลอก กพ.7

07 แบบฟอร์มยื่นคำขอมีบัตรสวัดิการรักษาพยาบาล

08 หนังสือแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอด

งานพัฒนาบุคคลากร

01 แบบรายงานการการอบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

02 PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ