นายศรันพงศ์ บุญเตปิณ

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานจิตอาสา
หัวหน้างานลูกเสือกองร้อยพิเศษ

นางสาววรัตถ์หทัย แก้วตาสาม

รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานชุมนุม