รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุทธิ สีพิกา

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 1

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายอิทธิพันธ์ โป๊ะเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 2

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวฑุลิกา วรรณะ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป คนที่ 3

หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน

นายอนุชา นีสอง

หัวหน้างานดูแลความสะอาด

นายสมศักดิ์ เพิ่มเติม

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

นายศุภกร สิทธิทา

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางสาวกรกัญจน์ รัศมีโสรัจ

หัวหน้างานโภชนาการและสหกรณ์ร้านค้า

นายเชิดชัย อินทร์รักษา

หัวหน้างานยานพาหนะ

นางสาวสินีนาถ เฉลยสมัย

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวปวิตตา ทองลอง

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นางสาววันดี ภู่เอี่ยม

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวญาดารัตน์ เสียงดี
นายธิติภาส จันทรกุล