นางสาวภรภัทร ชัยสุริยะเดชา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศุภกร สิทธิทา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางธมลวรรณ หลิมวงศ์

นางสาวเสาวนีย์ สงวนทรัพย์

นางสาวสุทิศา เสาวกุล

นายสันติ อัครหิรัญกิจ

นางสาวกวินารัตน์ อภัยศิลา

นายปฎิภาณ ใจเพ็ชร

นางศิรินภา ศิริราช

นางสาวนิภาพร ภาคภูมิ

นางสาววันดี ภู่เอี่ยม

นายมนตรี สังขโพธิ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ