นางสาววรรณนิศา เพียงซ้ายสูงเนิน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเฉลิมพล ดีสวัสดิ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธิดามาศ ถนอมจิตต์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจมาศ แดงสิน

นางสรรพพร มีแสวง

นางสาวภัทรานิษฐ์ ดิลกกุลวรศิษฐ์

นายเชิดชัย อินทรรักษา

นางธมกร ศิริฟองนุกูล

นางสาววรัตถ์หทัย แก้วตาสาม

นางสาวประไพพรรณ พรธนโชติอนันต์

นางขวัญจฤตต์ แมนชิลล์

นางสาวจีระพันธ์ บุษดาคำ

นางสาวบัณฑิตา อ่อนชู

นางสาวอทิตยา ประสมศรี

นางสาวการดา พาหา

นางสาวชุติมา ธงศรี

นางสาวเยาวดี รูปพรม

Tan JINI