นางสาววรรณนิศา เพียงซ้ายสูงเนิน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเฉลิมพล ดีสวัสดิ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธิดามาศ ถนอมจิตต์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจมาศ แดงสิน

นายกมลภพ อินทชัย

นางสาวภัทรานิษฐ์ ดิลกกุลวรศิษฐ์

นายเชิดชัย อินทรรักษา

นางธมกร ศิริฟองนุกูล

นางสาววรัตถ์หทัย แก้วตาสาม

นางสาวประไพพรรณ พรธนโชติอนันต์

นางขวัญจฤตต์ แมนชิลล์

นางสาวจีระพันธ์ บุษดาคำ

ศิริลักษณ์ สงวนสิทธิ์

นางสาวบัณฑิตา อ่อนชู

นางสาวอทิตยา ประสมศรี

นฤเบศร์ แก้วเมือง

นางสาวการดา พาหา

นางสาวชุติมา ธงศรี

นางสาวเยาวดี รูปพรม

Tan JINI