นายวชิรวิชญ์ มั่งมูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายจิรายุ ชูอิน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุจิตรา สุขชู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรพิน พู่พวง

นายสมศักดิ์ เพิ่มเติม

นายสิโรตม์ อนุจันทร์

นางสาวสุฑารัตน์ อ่วมอุไร

นางสาวพิมพิสุทธิ์ พันธุ์มณี

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีภักดี

นางสาวอรณี ขวัญตา

นายธนวัฏ ปรีชาจารย์

นายรัฐพล ศรีบูรณะพิทักษ์

นางสาวชนิดา สุกก่ำ

นายอนวัฒน์ อุดม

นายมนัส สิมมะณี

นายปณีต จินต์นุกุลศิริ