นางสาวยุวดี ประกอบแสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุวิมล จันสุภาเสน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปาณิศา เพ็ชรมาศ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชุณหภัค เทิดอวยพร

นางสาวศศิพัชร ขวัญประชา

นางสาวชนนาถ ด้วยคุ้มเกล้า

นางสาวรักเกล้า ฉัตรจินดากุล

นายสุรเดช ข่าทิพย์พาที

นางสาวอโณทัย ลำสีอ่อน

นางสาวเสาวรภย์ แสงอรุณ

นางสาวกมลวรรณ รอดพันธ์

นางสาวสุุวิมล ประดับวงษ์

นายอานนท์ เลิศประเสริฐ

นายอนุชา นีสอง

นางสาวดลนภัส โกวิทเทวาวงศ์

นางสาวรุจีพร โสภา

นางสาวธมลพร จันทร์มณี

ธิติภาส จันทรกุล

นายจิรพงศ์ กรมน้อย

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสาวศริญญา เขื่อนแก้ว

นายประชานาถ พรมลี

นางสาวเพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว

นางสาวฑุลิกา วรรณะ

นางสาวปวิตตา ทองลอง

นางนลินรัตน์ เอี่ยมศศิธร

นายมารุต ชลายนเดชะ