นางสาวยุวดี ประกอบแสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุวิมล จันสุภาเสน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปาณิศา เพ็ชรมาศ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชุณหภัค เทิดอวยพร

นางสาวรักเกล้า ฉัตรจินดากุล

นางสาวศศิพัชร ขวัญประชา

นายสุรเดช ข่าทิพย์พาที

นางสาวอโณทัย ลำสีอ่อน

นางสาวเสาวรภย์ แสงอรุณ

นางสาวกมลวรรณ รอดพันธ์

นางสาวสุุวิมล ประดับวงษ์

นางสาวรชยา เศรษฐจักษ์

นายอานนท์ เลิศประเสริฐ

นายอนุชา นีสอง

นายรัฐวิชญ์ วัชราธรกุลพันธ์

นางสาวดลนภัส โกวิทเทวาวงศ์

นายเอกพล รัตนฉายา

นางสาวจินตหรา มะโนรัตน์

นายพงศกร อดุลย์พิทยาภรณ์

นางสาวศริญญา เขื่อนแก้ว

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นายจิรพงศ์ กรมน้อย

นายประชานาถ พรมลี

นางสาวเพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว

นางนลินรัตน์ เอี่ยมศศิธร

นางสาวฑุลิกา วรรณะ

นางสาวปวิตตา ทองลอง

นายมารุต ชลายนเดชะ