นางจิราภรณ์ อิสสะอาด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุรสิงห์ แก้วเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอารยะ เย็นใจ

นายทศพร เกิดออมทรัพย์

นายวิวรรธน์ ศรีวีระชัย

นางสาวสมฤทัย กลิ่นเกษร

นายกิจจา รุ่งเลิศ

นายวิริทธิพล คำลือ

นายณรงค์ฤทธิ์ ลิ้มรุ่งยืนยง