นางจิราภรณ์ อิสสะอาด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุรสิงห์ แก้วเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสินีนาถ เฉลยสมัย

นายทศพร เกิดออมทรัพย์

นางสาวสมฤทัย กลิ่นเกษร

นายวิริทธิพล คำลือ