นางสาววลัยพร ตรีไธสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอัญชิสา หรเวชกุล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอรทิศา ดำรงค์รักษ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวราพร จรจันทึก

นางสุภมาส ทรงศิริ

นางอุบลรัตน์ ดาววิชัย

นายณัฐพล อำนวย

นางสาววสวัตตี สุขกฤต

นายอิทธิพันธ์ โป๊ะเงิน

นายศราวุฒิ ธนวงศ์วิวัฒน์

นางสาวสุภาวดี ทองสุข

นางสาวสุวรัตน์ กาญจนกุญชร

นายศรันพงศ์ บุญเตปิณ

นางสาววิภาลัย ยารัมย์

นายฉัตรมงคล แก้วมณี