ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายเรวัตต์ นกสว่าง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวศศิธร ชูชื่น

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์

ว่าที่ร้อยตรี ณพล ดำรงธนชัย

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายสุทธิ สีพิกา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
กลุ่มบริหารทั่วไป