รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ว่าที่ ร.ต.ณพล ดำรงธนชัย

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2

หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ

นายณัฐพล อำนวย

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้างานเทคโนโลยีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวอัญชิสา หรเวชกุล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

หัวหน้างานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

นายเฉลิมพล ดีสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 4

หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน

นายจิรายุ ชูอิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 4

หัวหน้างานสำมะโนนักเรียน

นายจตุพล บุญภิญโญ

หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้างานควบคุมภายในและงานนิเทศภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวอทิตยา ประสมศรี

หัวหน้างานสืบข้อเท็จจริงและงานป้องกันสารเสพติด/เอดส์

นายอานนท์ เลิศประเสริฐ

หัวหน้างานระเบียบวินัยและความประพฤติ

นายศุภกร สิทธิทา

หัวหน้างานกิจกรรมหน้าเสาธง

นายธนวัฏ ปรีชาจารย์

หัวหน้างานสรรบรรณและธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวสุภาวดี ทองสุข

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นางสาววิภาลัย ยารัมย์

หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองและสัมพันธ์ชุมชน

นายธนากร จันทพันธุ์

หัวหน้างานกิจกรรมเราจะเป็นคนดี

หัวหน้างานรักษาเวรยามและความปลอดภัย

หัวหน้างานจราจรและป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน

หัวหน้างานกองร้อยพิเศษ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์กลุ่มบริการกิจการนักเรียน

นายศรันพงศ์ บุญเตปิณ

หัวหน้างานยกย่องเชิดชูเกียรติ

นางสาวอุญชุลี ธาตุวิสัย

หัวหน้างานสำนักงานกิจการนักเรียน

นางสาวสมฤทัย กลิ่นเกษร

หัวหน้างานสารวัตนักเรียน

นางขวัญจฤตต์ แมนชิลล์

หัวหน้างานองค์กรคณะสี

นางสาวสุจิตรา สุขชู

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางอรวรรณ ประดับจันทร์