รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์

นางสาวศศิธร ชูชื่น

หัวหน้างานนโยบายและแผน

หัวหน้างานนิเทศภายใน

หัวหน้างานมอบตัวและลงทะเบียนเรียน

หัวหน้างานการเงิน

หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน สวัสดิการกิจกรรมนักเรียน และการกุศล

นางสาวเสาวนีย์ สงวนทรัพย์

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวกวินารัตน์ อภัยศิลา

หัวหน้างานบุคคล

หัวหน้างานควบคุมภายใน

หัวหน้างานสารสนเทศ

นางสาววรชยา เศรษฐจักษ์

หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารบุคคลฯ

นางอรทิศา ดำรงค์รักษ์

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

นางสาวอทิตยา ประสมศรี

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายเปรมประพัทร หิรัญกฤติ

หัวหน้างานระดมทรัพยากร

หัวหน้างานดุริยางค์

นายฐิตพัฒน์ กนกศักดิ์โสภณ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวพิไลพร ขวัญเมือง

หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวรพล สายโสภา

หัวหน้างานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน

นางสาวสุวิมล จันสุภาเสน

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวสุทิศา เสาวกุล