รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสุทธิ สีพิกา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 1

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายอิทธิพันธ์ โป๊ะเงิน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 2

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวฑุลิกา วรรณะ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวปวิตตา ทองลอง

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางอรวรรณ ศรีสวัสดิ์กุล

หัวหน้างานโภชนาการและสหกรณ์ร้านค้า

นายเชิดชัย อินทร์รักษา

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

นายศุภกร สิทธิทา

หัวหน้างานดูแลความสะอาด

นายวิวรรธน์ ศรีวีระชัย

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นายปฏิภาณ ใจเพ็ชร

หัวหน้างานนักพัฒนา

นายอานนท์ เลิศประเสริฐ

หัวหน้างานยานพาหนะ

นายชยานันต์ ปานสอน

หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน

นายธนากร จันทพันธุ์