นายบัณฑิต ปาริฉัตรกานน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอุเทน ทรัพย์สิริไพบูลย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณปภัช พรมเคน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจันทร์นภา บัวคำ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววรรณี ประเสริฐสรรค์

นางสาวพิไลพร ขวัญเมือง

นายลำพูล คงทวี

นายฐิตพัฒน์ กนกศักดิ์โสภณ

นางสาวสิรินภา ปั้นตระกูล

นางสาวสุภาพร เอี่ยมสอาด

นายเปรมประพัทร หิรัญกฤดิ

นางสาวลัดดาวัลย์ จำปานุ้ย

นายธนากร จันทพันธุ์

นายณัฐวุฒิ เติมสังข์

นายแสนคม น้อยเจริญ

นางสาวสุธัญญา สุขใจ

นายกวิน แช่มชื่น

นางสาวณัฐพร พุฒพา

นายภาณุภัทร ชิดสุข

นายกชวกร กชวรินทร์

นางสาวจุฑารัตน์ สมวงศ์

นายณรงค์ชัย ครุฑวิมาน

นายณัฐพล ชัชวาลย์