นายอุเทน ทรัพย์สิริไพบูลย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายลำพูล คงทวี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายบัณฑิต ปาริฉัตรกานน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายฐิตพัฒน์ กนกศักดิ์โสภณ

นางสาวสิรินภา ปั้นตระกูล

นางสาวสุภาพร เอี่ยมสอาด

นายเปรมประพัทร หิรัญกฤดิ

นางสาวลัดดาวัลย์ จำปานุ้ย

นายธนากร จันทพันธุ์

นายณัฐวุฒิ เติมสังข์

นางสาวสุธัญญา สุขใจ

นายกวิน แช่มชื่น

นางสาวณัฐพร พุฒพา

นายภาณุภัทร ชิดสุข

นายกชวกร กชวรินทร์

นายณรงค์ชัย ครุฑวิมาน