นางสาวภรภัทร ชัยสุริยะเดชา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายมนตรี สังขโพธิ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางธมลวรรณ หลิมวงศ์

นางสาวเสาวนีย์ สงวนทรัพย์

นางสาวสุทิศา เสาวกุล

นายจิราธิป วรนุช

นายสันติ อัครหิรัญกิจ

นายศุภกร สิทธิทา

นางสาวกวินารัตน์ อภัยศิลา

นายปฎิภาณ ใจเพ็ชร

นางศิรินภา ศิริราช

นางสาวนิภาพร ภาคภูมิ

นางสาววันดี ภู่เอี่ยม