นางสาวภรภัทร ชัยสุริยะเดชา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศุภกร สิทธิทา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางธมลวรรณ หลิมวงศ์

นางสาวเสาวนีย์ สงวนทรัพย์

นางสาวสุทิศา เสาวกุล

นายสันติ อัครหิรัญกิจ

นายปฎิภาณ ใจเพ็ชร

นางศิรินภา ศิริราช

นางสาวนิภาพร ภาคภูมิ

นางสาววันดี ภู่เอี่ยม