นางสาววรรณนิศา เพียงซ้ายสูงเนิน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจมาศ แดงสิน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธิดามาศ ถนอมจิตต์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสรรพพร มีแสวง

นางสาวภัทรานิษฐ์ ดิลกกุลวรศิษฐ์

นายเชิดชัย อินทรรักษา

นายเฉลิมพล ดีสวัสดิ์

นางธมกร ศิริฟองนุกูล

นางสาววรัตถ์หทัย แก้วตาสาม

นางสาวประไพพรรณ พรธนโชติอนันต์

นางขวัญจฤตต์ แมนชิลล์

นางสาวจีระพันธ์ บุษดาคำ

นางสางจุฑามาศ วงศ์คำ

นางสาวบัณฑิตา อ่อนชู

นางสาวอทิตยา ประสมศรี

นายชัยกฤต ปาชัย

นางสาวการดา พาหา

นางสาวชุติมา ธงศรี

นางสาวเยาวดี รูปพรม

Tan JINI