นางอรพิน พู่พวง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสมศักดิ์ เพิ่มเติม

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายจิรายุ ชูอิน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวคณิภา ตั้งถาวรกุลเดช

นายวชิรวิชญ์ มั่งมูล

นางสาวสุจิตรา สุขชู

นางสาวอัมพิกา เสนาวงศ์

นายสิโรตม์ อนุจันทร์

นางสาวสุฑารัตน์ อ่วมอุไร

นางสาวพิมพิสุทธิ์ พันธุ์มณี

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีภักดี

นางสาวอรณี ขวัญตา

นายธนวัฏ ปรีชาจารย์

นายรัฐพล ศรีบูรณะพิทักษ์

นางสาวชนิดา สุกก่ำ

นายอนวัฒน์ อุดม

นายมนัส สิมมะณี

นายปณีต จินต์นุกุลศิริ