นางสาวยุวดี ประกอบแสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุวิมล จันสุภาเสน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปาณิศา เพ็ชรมาศ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชุณหภัค เทิดอวยพร

นางสาวรักเกล้า ฉัตรจินดากุล

นางสาวศศิพัชร ขวัญประชา

นายสุรเดช ข่าทิพย์พาที

นางสาวอโณทัย ลำสีอ่อน

นางสาวเสาวรภย์ แสงอรุณ

นางสาวกมลวรรณ รอดพันธ์

นางสาวสุุวิมล ประดับวงษ์

นางสาวรชยา เศรษฐจักษ์

นายอานนท์ เลิศประเสริฐ

นายอนุชา นีสอง

นายรัฐวิชญ์ วัชราธรกุลพันธ์

นางสาวดลนภัส โกวิทเทวาวงศ์

นายเอกพล รัตนฉายา

นางสาวจินตหรา มะโนรัตน์

นายพงศกร อดุลย์พิทยาภรณ์

นายจิรพงศ์ กรมน้อย

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสาวศริญญา เขื่อนแก้ว

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นายประชานาถ พรมลี

นางสาวเพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว

นางสาวฑุลิกา วรรณะ

นางสาวปวิตตา ทองลอง

นางนลินรัตน์ เอี่ยมศศิธร

นายมารุต ชลายนเดชะ