นางอรทัย สิทธิจารย์

หัวหน้างานแนะแนว

นางอรวรรณ ประดับจันทร์

รองหัวหน้างานแนะแนว

นางสาวอัญชุรี ธาตุวิสัย

รองหัวหน้างานแนะแนว

นายจงรักษ์ เงินพุ่ม

นางสาวกมลพรรณ งามศิริกุล