ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

นางจิตรี ฟุ้งกลิ่น

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวศศิธร ชูชื่น

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์

นายสุทธิ สีพิกา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป