วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนําความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจของโรงเรียน

1) พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกสู่ศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4) ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์ความเป็นไทย ดํารงชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจ พอเพียง

 

ค่านิยมของโรงเรียน

1) การนําที่มีวิสัยทัศน์ร่วม (Visionary Leadership)
2) การรับผิดชอบต่อสาธารณะและการเป็นพลเมืองดี (Public/Social Responsibility and Citizenship)
3) การให้คุณค่ากับคุณครู บุคลากรและผู้มีส่วนร่วม (Valuing Faculty, Staff and Partners)
4) การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล (Organization and Personal Learning)
5) การมุ่งอนาคต (Focus on the Future)
6) ความคล่องแคล่วกระตือรือร้น (Agility)
7) การศึกษาที่ยึดการเรียนรู้เป็นกลาง (Leaning-Canter Education)
8) การจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม (Managing for Innovation)
9) การบริหารโดยใช้ข้อเท็จจริง (Management by fact)
10) การมุ่งเน้นผลงานและสร้างคุณค่า (Focus on Result and Creating Value)
11)การมีมุมมองเชิงระบบ (System Perspective

ตราประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

“ดอกบัว” และ “เพชร” 

ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่เปรียบได้กับความบริสุทธิ์ สะอาด ชาวพุทธใช้ดอกบัวสําหรับเป็นพุทธบูชา หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามทุกคนมีความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ

        เพชรเป็นอัญมณีล้ําค่า มีความแข็งแกร่งในตัวเอง มีความงามจากเหลี่ยมต่างๆที่เปล่งประกาย โดยช่างที่มีฝีมือยอดเยี่ยมในการเจียระไน หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามจะต้องเข็มแข็ง มีความเป็นลูกผู้ชาย เมื่อได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้และคุณธรรมแล้วเสมือนเพชรที่ได้รับการ เจียระไนจากครูบาอาจารย์ ย่อมทรงคุณค่าและเปล่งประกายแห่งความดี

สีประจำโรงเรียน

” ชมพู ขาว เขียว”

เพื่อเป็นสัญลักษณ์เหมือนสีธงชาติ คือสีชมพู แทน สีแดง สีขาว แทน สีขาว สีเขียวแทน สีน้ําเงิน   เหตุผลที่ใช้ถึง 3 สีเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามทุกคนยึดมั่นในสถาบันหลักของ ประเทศชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
     1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
     1.2 ดํารงไว้ซึ่งความเป็นไทย   
     1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
     1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต   
     2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย วาจา ใจ
     2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งกาย วาจา ใจ

3. มีวินัย  
    3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฏเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม

4. ใฝ่เรียนรู้  
     4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
    4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ

 

 

5. อยู่อย่างพอเพียง  
     5.1 ดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรม
     5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

6. มุ่งมั่นในการทํางาน 
     6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
     6.2 ทํางานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย

7. รักความเป็นไทย
      7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที
      7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
     7.3 อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย

8. มีจิตสาธารณะ
     8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
     8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม