พระยาวิจิตรวรสาสน์

(พุ่ม อังศุกสิกร)

อาจารย์ใหญ่
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2454-2467)

ขุนชำนิขบวนสาสน์

(ถนอม นาควัชระ)

รักษาการอาจารย์ใหญ่
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2467 - 2472 และ พ.ศ. 2474 - 2475)

พระยาศึกษาสมบูรณ์

(หม่อมหลวงแหยม อินทรางกูร)

อาจารย์ใหญ่
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2472 - 2474)

หลวงทรงวิทยาศาสตร์

(ทรง ประนิช)

อาจารย์ใหญ่
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2475 - 2476)

หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ

(สวัสดิ์ สุมิตร)

อาจารย์ใหญ่
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2476 - 2480)

หลวงดรุณกิจวิฑูร

(ชด เมนะโพธิ)

อาจารย์ใหญ่
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2480 - 2483)

หลวงจรัสการคุรุกรรม

(จรัส บุนนาค)

อาจารย์ใหญ่
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2483 - 2490)

นายโชค สุคันธวณิช

นายโชค สุคันธวณิช
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2490 - 2496)

นายเปรื่อง สุเสวี

อาจารย์ใหญ่
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2496 - 2508)

นายพิพัฒน์ บุญสร้างสม

อาจารย์ใหญ่
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2508 - 2513)

นายพิทยา ไทยวุฒิพงศ์

อาจารย์ใหญ่
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2513 - 2516)

นายเจิม สืบขจร

อาจารย์ใหญ่
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2516 - 2526)

นายเสนาะ จันทร์สุริยา

ผู้อำนวยการ
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2526 - 2532)

นายสุชาติ สุประกอบ

ผู้อำนวยการ
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2532 - 2536)

นายมาโนช ปานโต

ผู้อำนวยการ
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2536 - 2540)

นายศิริ สุงคาสิทธิ์

ผู้อำนวยการ
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2540 - 2541)

นายธานี สมบูรณ์บูรณะ

ผู้อำนวยการ
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2541 - 2542)

นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการ
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2542 - 2543)

นายประมาญ บุญญพาพงศ์

ผู้อำนวยการ
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2543 - 2545)

นายมนตรี แสนวิเศษ

ผู้อำนวยการ
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2545 - 2549)

นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป

ผู้อำนวยการ
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2549 - 2551)

นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว

ผู้อำนวยการ
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2551 - 2560)

นายอารีย์ วีระเจริญ

ผู้อำนวยการ
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2560 - 2563)

ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษศิริ

ผู้อำนวยการ
(ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)