แผนการเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
0
กลุ่มการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)​
0
กลุ่มการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)​
กลุ่มการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)​

กลุ่มการเรียนศิลป์-ทั่วไป | จำนวน 6 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 1-6)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : ศิลป์-ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : GENERAL EDUCATION

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 66.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (บังคับ) 24.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 90.0 หน่วยกิต

กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี | จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 7)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ : SCIENCE TECHNOLOGY

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 66.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (บังคับ) 25.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 91.0 หน่วยกิต

กลุ่มการเรียนภาษาจีน (INTENSIVE) | จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 8)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : ภาษาจีน (INTENSIVE)
ภาษาอังกฤษ : INTENSIVE CHINESE

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 66.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (บังคับ) 30.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 96.0 หน่วยกิต

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ (INTENSIVE) | จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 9)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : ภาษาอังกฤษ (INTENSIVE)
ภาษาอังกฤษ : INTENSIVE ENGLISH

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 66.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (บังคับ) 28.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 94.0 หน่วยกิต

กลุ่มการเรียนห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED) | จำนวน 3 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 10-12)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : ห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED)
ภาษาอังกฤษ : SCIENCE -MATHEMATICS (GIFTED)

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 66.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (บังคับ) 31.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 97.0 หน่วยกิต

กลุ่มการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)​

กลุ่มการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ | จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 1)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : ENGINEERING

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 41.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม 51.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (วิชาเฉพาะทาง) 4.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 96.0 หน่วยกิต

กลุ่มการเรียนเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ | จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 2)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : ARCHITECTURE

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 41.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม 51.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (วิชาเฉพาะทาง) 4.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 96.0 หน่วยกิต

กลุ่มการเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี | จำนวน 2 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 3-4)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : เตรียมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ : SCIENCE TECHNOLOGY

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 41.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม 51.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (วิชาเฉพาะทาง) 4.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 96.0 หน่วยกิต

กลุ่มการเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ห้องเรียนพิเศษ) | จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 5)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : เตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาษาอังกฤษ : HEALTH SCIENCE

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 41.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม 51.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (วิชาเฉพาะทาง) 4.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 96.0 หน่วยกิต

กลุ่มการเรียนเตรียมวิศวกรรมเทคโนโลยี (ห้องเรียนพิเศษ) | จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 6)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : เตรียมวิศวกรรมเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ : ENGINEERING TECHNOLOGY

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 41.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม 51.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (วิชาเฉพาะทาง) 4.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 96.0 หน่วยกิต

กลุ่มการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ | จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 7)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : เตรียมบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : BUSINESS ADMINISTRATION

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 41.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม 51.5 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (วิชาเฉพาะทาง) 4.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 96.5 หน่วยกิต

กลุ่มการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ | จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 8)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : เตรียมนิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : COMMUNICATION ART

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 41.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม 47.5 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (วิชาเฉพาะทาง) 4.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 92.5 หน่วยกิต

กลุ่มการเรียนเตรียมศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) | จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 9)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : เตรียมศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ : LIBERAL ART (INTENSIVE)

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 41.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม 47.5 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (วิชาเฉพาะทาง) 4.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 92.5 หน่วยกิต

กลุ่มการเรียนเตรียมศิลปศาสตร์ (ภาษาจีน) | จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 10)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : เตรียมศิลปศาสตร์ (ภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ : LIBERAL ART (CHINESE)

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 41.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม 47.5 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (วิชาเฉพาะทาง) 4.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 92.5 หน่วยกิต

กลุ่มการเรียนเตรียมศิลปศาสตร์ (ภาษาฝรั่งเศส) | จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้องเรียน 10)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : เตรียมศิลปศาสตร์ (ภาษาฝรั่งเศส)
ภาษาอังกฤษ : LIBERAL ART (FRENCH)

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 41.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม 48.5 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (วิชาเฉพาะทาง) 4.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 93.5 หน่วยกิต

กลุ่มการเรียนเตรียมศิลปศาสตร์ ดนตรีสากล

กลุ่มการเรียนเตรียมศิลปศาสตร์ (ดนตรีสากล) | จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 10)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : เตรียมศิลปศาสตร์ (ดนตรีสากล)
ภาษาอังกฤษ : LIBERAL ART (WESTERN MUSIC)

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 41.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม 56.5 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (วิชาเฉพาะทาง) 4.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 101.5 หน่วยกิต

 

กลุ่มการเรียนเตรียมสังคมศาสตร์

กลุ่มการเรียนเตรียมสังคมศาสตร์ | จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 11)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : เตรียมสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : SOCIAL SCIENCE

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 41.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม 47.5 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (วิชาเฉพาะทาง) 4.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 92.5 หน่วยกิต

กลุ่มการเรียนวิทยาการกีฬา

กลุ่มการเรียนเตรียมวิทยาการกีฬา | จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้องเรียนที่ 12)

ชื่อกลุ่มการเรียน
ภาษาไทย : เตรียมวิทยาการกีฬา
ภาษาอังกฤษ : SPORT SCIENCE

หน่วยกิตของกลุ่มการเรียน

 • วิชาพื้นฐาน 41.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม 41.0 หน่วยกิต
 • วิชาเพิ่มเติม (วิชาเฉพาะทาง) 4.0 หน่วยกิต

รวมทั้งหมดตลอดการเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ทั้งหมด 86.0 หน่วยกิต

(หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม)
โดยงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ข้อมูลเมื่อ 18 มีนาคม 2566