แผนการเรียน
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

แผนชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้อง จำนวน แผนการเรียน
1-66กลุ่มการเรียนศิลป์ทั่วไป
71กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
81กลุ่มการเรียนภาษาจีน (Intensive)
91กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive)
10-123ห้องเรียนโครงการพิเศษ
(หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ปี 2565)

แผนชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้อง จำนวน แผนการเรียน
1-22เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
3-42เตรียมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
5-62เตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ – วิศวกรรมเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
71เตรียมบริหารธุรกิจ
81เตรียมนิเทศศาสตร์
91เตรียมศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Intensive)
101เตรียมศิลปศาสตร์ (ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาจีน,ดนตรีสากล)
111เตรียมสังคมศาสตร์
121เตรียมวิทยาการกีฬา
(หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ปี 2565)

ข้อมูล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม