สามารถตรวจผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนได้ ใน http://www.chinesetest.cn/index.do

โดยใส่ Ticket No. ,ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ